Certyfikaty językowe hiszpański, angielski i francuski

Każdy język ma swoje certyfikaty językowe, które różnią się między sobą szczegółami ale co do zasady odnoszą się do takich samych poziomów. Zostały one opracowane przez Radę Europy jako Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Więcej tutaj.

Wyjątkiem są egzaminy TELC, czyli The European Language Certificates TELC to międzynarodowe standaryzowane testy z zakresu 10 języków europejskich między innymi z języka angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, portugalskiego, rosyjskiego i polskiego, organizowane przez telc GmbH we Frankfurcie nad Menem. Są one wydawane bezterminowo w przeciwieństwie do pozostałych certyfikatów językowych. Więcej:https://pl.wikipedia.org/wiki/TELC

Certyfikaty hiszpańskie: DELE oraz SIELE

Co to jest egzamin DELE?

DELE Diploma de Espańol Como Lengua Extranjera to dokument potwierdzający stopień znajomości języka hiszpańskiego jako obcego. Jest wydawany po zdaniu egzaminu przez Instytut Cervantesa w imieniu Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego Królestwa Hiszpanii. Dyplomy DELE obejmują wszystkie poziomy znajomości języka  hiszpańskiego zgodnie z klasyfikacją, czyli sześć egzaminów od A1 do C2 oraz dwa poziomy dla młodzieży: A1 Escolar i A2/B1 Escolar. Jest on wydawany bezterminowo.

Jak wygląda egzamin DELE?

Egzamin DELE ma różną formę w zależności od poziomu. Egzaminy DELE od A1 do B2 składają się z czterech części:

1. Comprensión de lectura. Rozumienie tekstu czytanego.

2. Comprensión auditiva. Rozumienie ze słuchu.

3. Expresión e interacción escritas. Wypowiedź i interakcja pisemna.

4. Expresión e interacción orales. Wypowiedź i interakcja ustna.

Egzaminy DELE C1 składają się z czterech części:

1.Comprensión de lectura y uso de la lengua. Czytanie ze zrozumieniem i używanie języka.

2. Destrezas integradas: comprensión auditiva y expresión e interacción escritas. Połączone umiejętności: rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź pisemna i interakcja.

3. Comprensión auditiva y uso de la lengua. Rozumienie ze słuchu i używanie języka.

4. Destrezas integradas: comprensión de lectura y expresión e interacción orales. Połączone umiejętności: czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiedzi ustne.

Egzaminy DELE C2 składają się z trzech części:

1. Destrezas integradas: uso de la lengua, comprensión de lectura y auditiva. Połączone umiejętności: posługiwanie się językiem, czytanie i rozumienie ze słuchu.
2. Destrezas integradas: comprensión auditiva y de lectura y expresión e interacción escritas. Połączone umiejętności: rozumienie ze słuchu i czytania oraz wypowiedź pisemna.
3. Destrezas integradas: comprensión de lectura y expresión e interacción orales. Połączone umiejętności: czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiedzi ustne.

Klasyfikacja testów opracowana jest zgodnie z poziomami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Jakie są rodzaje egzaminu DELE?

Egzaminy DELE są organizowane na ośmiu poziomach.

Młodzież w wieku 11-17 lat może zdawać dwa egzaminy:

DELE Escolar A1 oraz DELE Escolar A2-B1.

Natomiast osoby dorosłe mogą zdawać egzaminy według podziału Rady Europy na poziomy językowe;

Egzamin DELE A1 lub Egzamin DELE A2,

Egzamin DELE B1 lub Egzamin DELE B2

Egzamin DELE C1 lub Egzamin DELE C2

Jakie są poszczególne części egzaminu DELE?

Egzaminy DELE A1-B2 tworzą cztery części:

1. Comprensión de lectura. 

2. Comprensión auditiva. 

3. Expresión e interacción escritas. 

4. Expresión e interacción orales. 

Maksymalna ilość punktów za każdą części wynosi 25. Aby zaliczyć egzamin wystarczy zdobyć 30 punktów łącznie za dwie pierwsze części i 30 punktów za dwie drugie części.

Egzaminy DELE C1 tworzą cztery części:

1. Comprensión de lectura y uso de la lengua.                                          2. Destrezas integradas: comprensión auditiva y expresión e interacción escritas.                                                                                     3. Comprensión auditiva y uso de la lengua.                                             4. Destrezas integradas: comprensión de lectura y expresión e interacción orales.

Można otrzymać za każdą części wynosi 25. Całość to 100 punktów. Aby zaliczyć egzamin wystarczy zdobyć 30 punktów łącznie za dwie pierwsze części i 30 punktów za dwie drugie części.

Egzaminy DELE C2 tworzą trzy części:

1. Destrezas integradas: uso de la lengua, comprensión de lectura y auditiva.

2. Destrezas integradas: comprensión auditiva y de lectura y expresión e interacción escritas.

3. Destrezas integradas: comprensión de lectura y expresión e interacción orales.

Ponieważ jest to egzamin składający się z trzech części to maksymalna ilość punktów wynosi 33,33. Aby zdać egzamin należy zdobyć minimum 20 punktów za każdą część.

Co to jest egzamin SIELE?

SIELE to skrót oznaczający Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española.

Jest to certyfikat otrzymywany po zdaniu egzaminu z języka hiszpańskiego. Można go zdawać nie tylko stacjonarnie, ale również online. Poświadcza on poziom znajomości języka hiszpańskiego jako obcego. Zdają go studenci i profesjonaliści w Europie, obu Amerykach, Azji i Australii. Jest on ważny przez pięć lat od momentu wystawienia. Egzamin SIELE został stworzony przez Instytut Cervantesa oraz kilka uniwersytetów. Narodowy Autonomiczny Uniwersytet Meksyku, Uniwersytet w Salamance i Uniwersytet w Buenos Aires. Instytucje te zapewniają nie tylko jakość i dobre praktyki w przygotowaniu testów. Gwarantują też wykorzystanie różnych odmian języka hiszpańskiego.

Jak wygląda egzamin SIELE?

Egzamin SIELE składa się z czterech testów: 1. Compresión de lectura. Rozumienie tekstu czytanego.

2. Exprensión auditiva. Rozumienie ze słuchu.

3. Expresión e interacción escritas. Wypowiedź i interakcja pisemna.

4. Expresión e interacción orales. Wypowiedź i interakcja ustna.

Klasyfikacja testów opracowana jest zgodnie z poziomami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Jakie są rodzaje egzaminu SIELE?

Możemy wybierać spośród sześciu egzaminów SIELE.

1. SIELE Global jest to najbardziej ogólny egzamin poświadczający znajomość języka hiszpańskiego jako obcego. Składa się z czterech części i pozwala na uzyskanie certyfikatu SIELE. Na certyfikacie otrzymamy wynik uzyskany w każdym z czterech testów. Będzie podana jego równoważność z poziomami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dostaniemy też wynik ogólny w skali od 0 do 1000 punktów. Jest on sumą wyników każdego z czterech testów. Za każdy otrzymamy maksymalnie 250 punktów. 2. Modalidades independientes to pięć możliwych konfiguracji egzaminu z różnych elementów. Każda z konfiguracji pozwala na uzyskanie raportu SIELE. Jego punktacja jest powiązana z poziomami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. – S 1 Compresión de lectura + Compresión auditiva – S 2 Compresión de lectura + Expresión e interacción escritas – S 3 Compresión auditiva + Expresión e interacción orales – S 4 Expresión e interacción orales – S 5 Expresión e interacción escritas + Expresión e interacción orales

Jakie są poszczególne części egzaminu SIELE?

1.Prueba de comprensión lectora składa się z 5 zadań. Zawierają one 38 pytań dotyczących tekstów i ich zrozumienia. Egzamin trwa 60 minut i od razu otrzymuje się wynik. Można za niego otrzymać maksymalnie 250 punktów. 2. Prueba de compresión auditiva składa się z 6 zadań. Zawierają one 38 pytań zadanych w formie nagrania lub ustnie. Egzamin trwa 55 minut. Wynik otrzymamy natychmiast. Maksymalnie 250 punktów. 3. Prueba de expresión e interacción escritas składa się z dwóch zadań. Wszystkie pytania są formułowane za pośrednictwem zredagowanej treści. Egzamin trwa 50 minut. Jest sprawdzany osobiście przez egzaminatorów SIELE. Można za niego otrzymać maksymalnie 250 punktów. 4. Prueba de expresión e interacción orales składa się z pięciu zadań. W każdym z nich pytania są sformułowane tekstowo i ustnie. Natomiast odpowiedź ustna jest nagrywana. Czas trwania egzaminu to 15 minut. Jest sprawdzany osobiście przez egzaminatorów SIELE. Otrzymamy za niego maksymalnie 250 punktów.

Język angielski

Jednym z najbardziej znanych certyfikatów z angielskiego jest organizowany przez British Council Cambridge English Qualifications Obejmuje on egzaminy w trzech grupach: 

  • Cambridge English Qualifications dla dzieci (YLE)Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers 
  • Cambridge English Qualifications: A2 Key ( KET), B1 Preliminary (PET), B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE)
  • Cambridge English Qualifications: Business English Certificates (BEC)

Więcej:https://www.britishcouncil.pl/egzaminy

TOEFL Test of English as a Foreign Language 

to kolejny popularny certyfikat który jest warunkiem przyjęcia na większość uczelni anglojęzycznych na świecie (np. USA, Kanada, Wielka Brytania, kraje Unii Europejskiej).
Jest on wymagany od osób, które zamierzają podjąć zatrudnienie w krajach anglojęzycznych, a w szczególności w USA i Kanadzie. Obecnie przeprowadzany jest w wersji online TOEFL iBT. Więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/TOEFL

IELTS International English Language Testing System 

jest najpopularniejszym egzaminem sprawdzającym poziom znajomości języka angielskiego na świecie. Obejmuje wszystkie aspekty języka: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Test odzwierciedla poziom praktycznych umiejętności z języka angielskiego niezbędny do nauki, pracy i życia w środowisku anglojęzycznym. IELTS jest akceptowany przez ponad 10 000 instytucji w ponad 140 krajach, z czego aż 3000 w Stanach Zjednoczonych. Wynik testu IELTS spełnia wymagania służb imigracyjnych z których wiele wymaga formalnego potwierdzenia znajomości języka angielskiego. Więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/IELTS

Poza wymienionymi certyfikatami określającymi poziom znajomości języka istnieje szereg innych specjalistycznych i branżowych organizowanych przez różne instytucje.

Język francuski

DELF Diplôme d’études de langue française i DALF Diplôme approfondi de langue française

Są to dwa najbardziej popularne certyfikaty językowe . Poświadczają znajomość języka francuskiego zgodnie z klasyfikacją Rady Europy. DELF Diplôme d’études de langue française obejmuje poziomy od A1 do B2, natomiast DALF Diplôme approfondi de langue française to poziom C1 i C2. Więcej:http://www.alliance-francaise.pl/katowice/pl/egazminy-delf-dalf

TCF Test de connaissance du français 

TCF jest egzaminem, który ma jedną formę dla wszystkich poziomów. W zależności od ilości zdobytych punktów określa się poziom zdającego. Cała klasyfikacja jest opracowana w oparciu o skalę Rady Europy, opisaną w Europejskim Systemie Opisu Biegłości Językowej. Więcej: https://en.wikipedia.org/wiki/Test_de_connaissance_du_français