Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego został stworzony aby ujednolicić sposób opisu poziomów opanowania języka obcego. Rada Europy przyjęła ich klasyfikację w czterech kompetencjach: mówieniu, rozumieniu, pisaniu i czytaniu.

Tworzą one Europejski System Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ.  Są one jednakowe dla wszystkich języków. I tak zapisując się na kurs czy w szkole czy online zaczynamy od określenia poziomu na jakim jesteśmy. Jest też podstawą przy zdawaniu egzaminów , otrzymywaniu certyfikatów czy opisie w CV. ESOKJ zastąpiła poprzedni podział opisowy: podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany precyzyjnym opisem obejmującym metody pomiaru każdej kompetencji. Składa się z on 6 poziomów oznaczonych trzema literami A, B i C, z których każdy odpowiada poziomowi zaawansowania. Dzielą się one jeszcze na dwie grupy: poziom podstawowy A1 początkowy/początkujący i A2 początkujący, poziom średniozaawansowany B1 i średniozaawansowany B2 wyższy średniozaawansowany poziom zaawansowany C1 zaawansowany i C2 biegły/profesjonalny.  

POZIOMY JĘZYKOWE A, B , C

Poziom podstawowy A

A1 to poziom, na którym rozumie się podstawowe, potoczne zwroty i wyrażenia z codziennego życia. Potrafi się przedstawiać siebie i innych, zadawać pytania dotyczące miejsca zamieszkania, znanych ludzi i posiadanych rzeczy. Potrafi się również prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. 

A2 to poziom, na którym rozumie się wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym. Potrafi się więc porozumiewać w prostych, codziennych sytuacjach dotyczących znanych zagadnień.

Poziom średniozaawansowany B

B1 to poziom, na którym rozumie się główny temat w typowych wypowiedziach dotyczących codziennych, znanych sytuacji jak praca, dom czy zainteresowania. Dzięki temu potrafi się też poradzić sobie z typowymi sytuacjami w zagranicznej podróży. Potrafi się tworzyć proste opisy wydarzeń czy własnych planów wraz z uzasadnieniami. 

B2 to poziom, na którym rozumie się główny wątek zawarty w złożonych, konkretnych lub abstrakcyjnych tekstach. Na tym poziomie potrafi się porozumiewać płynnie i spontanicznie z osobą, dla której jest to ojczysty język. Potrafi się również przedstawiać własne stanowisko w dyskusji. 

Poziom zaawansowany C

C1 to poziom, na którym rozumie się trudne, długie teksty. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie i właściwie, używając odpowiednich zwrotów w sytuacjach zawodowych i prywatnych. 

C2 to poziom, na którym rozumie się wszystkie teksty pisane i wygłaszane wypowiedzi. Potrafi wypowiadać się nie tylko płynnie i poprawnie, ale i różnicując znaczenia w przypadku złożonych wypowiedzi. Czytaj więcej